Projekt

Image: 2017-03/warsztat-plan.jpg

Projekt obejmuje przygotowanie i opracowanie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 - 2022”. Jest to wieloletni program przedsięwzięć zmierzający do minimalizowania lub wyeliminowania negatywnych zjawisk w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Zasadniczą ideą Programu jest integrowanie interwencji na rzecz lokalnej społeczności. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 roku.

Etapy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji są następujące:

1. Stworzenie diagnozy Miasta Ryki i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji

W obszarach tych występuje stan kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), które współwystępują z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

2. Określenie celów rewitalizacji oraz nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiadających zdiagnozowanym problemom

W tym etapie została określona wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz cele jakie powinno się spełnić by osiągnąć pożądany efekt.

Zainteresowane osoby będą miały możliwość zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które staną się odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Działania te mogą mieć charakter inwestycyjny na przykład remonty dróg i budynków czy powstawanie nowych obiektów, lub społeczny gdy organizujemy dodatkowe zajęcia dla uczniów, imprezy kulturalne dla mieszkańców itp.

3. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 – 2022.