Streszczenie programu

Image: 2017-03/ryki-square.jpg

W procesie tworzenia dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 - 2022 za punkt wyjścia uznano stworzenie kompleksowej diagnozy Miasta i Gminy wskazującej obszary zdegradowane, które należy objąć działaniami rewitalizacyjnymi. Planowanie oparte na diagnozie zagwarantuje celowość i zasadność zamierzonych działań rewitalizacyjnych. Analizie poddano statystyczne dane ilościowe, które wzbogacono o wyniki przeprowadzonego badania ankietowego oraz spotkań z mieszkańcami.

Na podstawie diagnozy wyznaczono zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji:

  • Podobszar rewitalizacji I obejmuje swoim zasięgiem trzy sołectwa miejskie: Stare Miasto, Julin i Stawy Karasiówka. 
  • Podobszar rewitalizacji II tworzą sołectwa wiejskie: Krasnogliny, Lasoń i Podwierzbie.

Następnie wskazane Podobszary możliwie szczegółowo scharakteryzowano wzbogacając dane ilościowe zebranymi podczas spotkań informacyjno-warsztatowych materiałami jakościowymi. Za zjawiska kryzysowe uznano te, których wartości byłby niższe niż średnie wartości wskaźników dla gminy. Przeanalizowane wskaźniki obrazujące negatywne zjawiska ujemnie wpływają na integrację i aktywność społeczną mieszkańców, a także na warunki życia.

Następnie zaproponowano wizję stanu pożądanego dla Podobszarów. Zakłada się, że kompleksowa rewitalizacja obejmująca działania ma stać się impulsem do wprowadzenia pozytywnych zmian rozwojowych dla całego Miasta i Gminy.

W dalszej części dokumentu zoperacjonalizowano wizję wyposażając ją w szereg celów i kierunków działań wpisujących się w systemy społeczny, gospodarczy i przestrzenny. Każdemu systemowi przypisano jeden cel oraz co najmniej dwa kierunki działań.

Następnie w dokumencie wskazano planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których podjęcie jest niezbędne do wypracowania pozytywnych skutków założonych celów. Zaproponowane przedsięwzięcia, w pierwszej kolejności, ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów społecznych, minimalizowanie ich negatywnych następstw. Stanowią one swego rodzaju odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Dlatego też projekty, których celem jest poprawa istniejącej infrastruktury technicznej lub budowa nowej będą realizowane ze szczególnym uwzględnieniem ich celowości dla mieszkańców zdegradowanych jednostek. Ważnym elementem jest włączanie w realizację przedsięwzięć różnych podmiotów działających w Mieście i Gminie takich jak organizacje pozarządowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rykach, placówki edukacyjne, lokalną parafię, podmioty prywatne. Grupami docelowymi zaprojektowanych działań będą przede wszystkim osoby wykluczone i te zagrożone wykluczeniem społecznym, młodzież i dzieci, osoby starsze. Wskazaniu projektów rewitalizacyjnych towarzyszy wskazanie komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami operacyjnymi Programu. Zapewnienie komplementarności jest ważnym aspektem dla realizacji i efektywności planowanych działań, ponieważ gwarantuje wzajemne uzupełnianie się planowanych przedsięwzięć z zaprojektowanymi celami strategicznymi i operacyjnymi. Górna granica okresu realizacji wyznaczona została na 2022 rok.

Dalej w Lokalnym Programie Rewitalizacji zawarto indykatywne ramy finansowe przypisane interwencjom rewitalizacyjnym ukierunkowanym na wyjście z sytuacji kryzysowej. Przedstawiono także opis mechanizmów i narzędzi, których celem było włączenie w proces rewitalizacji mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów, i grup aktywnych na terenie gminy. Następnie, wskazano system zarządzania realizacją programu rewitalizacji oraz systemu budowania i  wspierania partnerstwa. W celu prowadzenia analizy i kontroli realizacji planowanych założeń i działań zaproponowano system monitoringu i oceny skuteczności działań rewitalizacyjnych.