Ważnym źródłem środków finansowych, z których mogą zostać sfinansowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne jest oś 13. Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich oraz działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Nabór na wnioski w ramach wskazanych działań został zaplanowany od sierpnia do września 2017 roku. Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota przeznaczona do rozdysponowania dla działania 13.3. wynosi 45 941 571 euro, natomiast w ramach działania 13.4.- 38 439 183 euro. W ramach tego naboru o dofinansowanie mogą starać się przykładowe, poniżej wymienione projekty:

  • Przebudowa, remont lub modernizacja zdegradowanych budynków 
  • Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych 
  • Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych 
  • Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej 
  • Rozwój miejskich terenów zielonych 
  • Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych.

Spośród przedsięwzięć wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 - 2022” o dofinansowanie w ramach działania 13.3. mogą wystąpić następujące projekty: przystosowanie „Domu Młynarza” na potrzeby mini muzeum regionalnego (izby pamięci), rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach, remont  i przystosowanie budynków oraz terenu działki tzw. Harcówki na cele bazy turystyczno-noclegowej, poprawa dostępu do usług społecznych oraz warunków życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji. Z kolei w ramach działania 13.4. dofinansowanie może uzyskać projekt pn. remont  budynku wraz przystosowaniem terenu działki na cele spotkań społeczności lokalnej