Kolejny nabór wniosków, który może znaleźć zastosowanie w odniesieniu do projektów zaplanowanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 - 2022” odbędzie się w ramach osi 11. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

Za nabór projektów odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i zaplanowany został na okres od października do listopada 2017 roku. Kwota przeznaczona na 6 198 099 euro. W ramach działania 11.2. na uzyskania dofinansowania mają szansę przykładowe przedsięwzięcia:

  • Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym. 
  • Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania. 
  • Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.: a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych. 
  • Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego, treningowego i wspieranego.
  • Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 

W odniesieniu do przedsięwzięć zaprojektowanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 - 2022” na uzyskanie dofinansowania ma szansę przedsięwzięcie pn. "Lepsza Przyszłość" - profilaktyka i wsparcie społeczno – zdrowotne mieszkańców w gminie Ryki.

Ideą projektu jest zapewnienie stosownej opieki, osobom zależnym, w szczególności osobom starszym i schorowanym, niesprawnym i niepełnosprawnym właściwej opieki dopasowanej do potrzeb, aby czuły się bezpieczne, wśród osób życzliwych, takich którym się "chce" i dla których los tych osób jest ważny.