Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 roku, jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Aktualności

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach działania 11.1

Ważnym źródłem środków finansowych, z których mogą zostać sfinansowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne jest oś 13. Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich oraz działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich.


Kolejny nabór wniosków w ramach osi 11 RPO

Kolejny nabór wniosków, który może znaleźć zastosowanie w odniesieniu do projektów zaplanowanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 - 2022” odbędzie się w ramach osi 11. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.